Crear usuari de graphite

El graphite és una eina molt bona per fer gràfiques. Et permet ràpidament fer-ne de molt completes i aplicant un munt de funcions per treure les dades exactament com les vols. Els paràmetres de configuració de cada gràfica (dades a mostrar, dimensions de la gràfica, llegenda, funcions, etc) estan a la pròpia URL, per tant si volem compartir una gràfica en concret nomes hem de compartir la URL. Però el propi graphite té un sistema per guardar gràfiques y tenir-les a mà a l’apartat “My Graphs” o “User Graphs” que es bastant còmode. Per poder guardar les gràfiques primer ens hem d’autenticar (s’han d’assignar a algun usuari!) i, evidentment, per autenticar-nos hem de tenir un usuari. I a l’anterior post que explicava com instal·lar-lo no ho explicava.

Els usuaris, gràfiques i dashboards estan guardats al fitxer /opt/graphite/storage/graphite.db, que és una base de dades sqlite . Podem mirar el contingut (requereix tenir instal·lat el client sqlite3):

$ cd /opt/graphite/webapp/graphite
$ python manage.py dbshell
Error: You appear not to have the 'sqlite3' program installed or on your path.
$ sudo apt-get install sqlite3
(...)
Processing triggers for man-db ...
Setting up sqlite3 (3.7.3-1) ...
$ python manage.py dbshell
SQLite version 3.7.3
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite> .databases
seq name file
--- --------------- ----------------------------------------------------------
0 main /opt/graphite/storage/graphite.db
sqlite> .table
account_mygraph auth_user_groups
account_profile auth_user_user_permissions
account_variable dashboard_dashboard
account_view dashboard_dashboard_owners
account_window django_admin_log
auth_group django_content_type
auth_group_permissions django_session
auth_message events_event
auth_permission tagging_tag
auth_user tagging_taggeditem
sqlite> ^D
$

En comptes de tocar aquestes dades nosaltres mateixos (que requeriria que entenguessim exactament el que fan, i ara mateix no tinc l’interes :P), voldrem fer-ho a través del graphite (o millor dit, a través del seu framework, django). En primer lloc necessitem un superusuari, que es crea des de la línia de comandes:


$ cd /opt/graphite/webapp/graphite
$ python manage.py createsuperuser
Username: tomas
E-mail address: [email protected]
Password: xxxxxx
Password (again): xxxxxx
Superuser created successfully.
$

Ara podem entrar amb aquest nom d’usuari i contrassenya al login que apareix a la part superior del graphite.

Fer login al graphite

Un cop autenticats, podrem anar a l’interfície d’administració accedint a “/admin/“, http://your-graphite-server.tld/admin/, i aqui podrem donar d’alta tants usuaris com volguem.

Panel d'administracio django a graphite

Tomàs

Tomàs

Ja posaré alguna cosa