Projecte Rundeck-backup

Descripció

El rundeck-backup es un shell-script que ajuda en la tasca de fer backups de rundeck i restaurar-los.

Requeriments


Necessita de bash per funcionar, i alguns programes que són prou compatibles. La llista completa es aquesta:

Configuració

Té uns quants valors per defecte que es poden canviar facilment al principi del fitxer:

RUNDECK_USER=rundeck
RUNDECK_CONFIG_DIR=/etc/rundeck
RUNDECK_SERVICE=rundeckd
TMPDIR=/tmp
DEFAULT_BACKUP_FILE=rundeck-backup-date +%Y%m%d.tar.gz

Com es fa servir

El funcionament es ben fàcil. Per fer un backup, tan sols s’ha de fer:

[[email protected] ~]# ./rundeck-backup.sh backup rundeck.tar.gz
OK - backup finished successfully using /root/rundeck-backup.tar.gz

Si no posem res, el backup es guardarà amb la data del dia:

[[email protected] ~]# ./rundeck-backup.sh backup
OK - backup finished successfully using /root/rundeck-backup-20130327.tar.gz

I per restaurar, tan fàcil com:

[[email protected] ~]# ./rundeck-backup.sh restore
Rundeck service is not running, so jobs can't be restored. Do you want to start rundeck? (y/N) y
S'està iniciant el rundeckd: [ FET ]
OK - restore finished successfully using /root/rundeck-backup-20130327.tar.gz

Descàrrega


El fitxer el podeu descarregar aqui:
rundeck-backup

I podeu trobar el projecte a github:
https://github.com/ersiko/rundeck-backup/

Tomàs

Tomàs

Ja posaré alguna cosa